Kancelaria Notarialna NA SASKIEJ KĘPIE

Danuta Łuszcz

Notariusz SASKA KĘPA

Szybki kontakt

Adres

SASKA 95 lok. 1 (parter)

03-914 Warszawa (Saska Kępa)

Telefon

572 119 542

E-mail

biuro@luszcz-notariusz.pl

Danuta_Luszcz_Notariusz_Kancelaria_Notarialna_centrum-Warszawa

O KANCELARII NOTARIALNEJ

Kancelaria Notarialna mieści się przy ulicy SASKIEJ 95 lokal nr 1, na parterze budynku, który znajduje się na Saskiej Kępie w Warszawie, Dzielnicy Praga Południe, niedaleko Ronda Jerzego Waszyngtona. Usytuowanie Kancelarii jest na tyle dogodne, że można się do niej dostać zarówno za pośrednictwem komunikacji miejskiej jak i przy wykorzystaniu własnych środków transportu.

Uprzednio Kancelaria Notarialna usytuowana była w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 31 lok. 8.

Danuta_Luszcz-Notariusz-Kancelaria_Notarialna-Warszawa

Danuta Łuszcz

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od września 2002 roku rozpoczęłam pracę jako asystent notariusza w kancelarii notarialnej w Warszawie. Następnym krokiem w zdobyciu wiedzy i doświadczenia niezbędnych w zawodzie notariusza było odbycie przeze mnie aplikacji notarialnej w Izbie Notarialnej w Warszawie, którą ukończyłam zdając egzamin zawodowy w 2011 roku. W latach 2011 – 2014 pogłębiałam swoją wiedzę pracując na stanowisku asesora notarialnego, a następnie od 2014 roku jako zastępca notarialny. W czasie mojej drogi zawodowej miałam przyjemność pracowania pod kierunkiem doświadczonych praktyków prawa w dwóch kancelariach notarialnych w Warszawie, co pozwoliło mi na zdobycie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej w mojej pracy.

Nominację na notariusza otrzymałam w kwietniu 2021 roku.

W pracy kieruję się obowiązującymi przepisami prawa mając na uwadze przestrzeganie zasad etyki i zapewnienie stronom bezpieczeństwa obrotu.

Czynności Notarialne

Notariusz, dokonując czynności notarialnych, działa jako osoba zaufania publicznego, korzysta przy tym z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnych informacji.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie swojej kancelarii. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności (stosownie do treści art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie):

Danuta_Luszcz__Kancelaria_Notarialna_Warszawa_Notariusz

1)    sporządza akty notarialne;

2)    sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3)    podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4)    podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);

5)    sporządza poświadczenia;

6)    spisuje protokoły;

7)    sporządza protesty weksli i czeków;

8)    przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9)    prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;

10)    sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

11)    sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

12)    składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

13)    sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu wskazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią.

Danuta_Luszcz_Notariusz_Kancelaria_Notarialna_Warszawa-srodmiescie

Opłaty

Notariusz za dokonane czynności notarialne pobiera taksę notarialną, której wysokość jest zależna od rodzaju czynności notarialnej i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Do taksy notarialnej doliczany jest podatek od towarów i usług.

Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn odprowadza w ustawowym terminie kwoty pobranych podatków na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Notariusz ma obowiązek uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku od czynności cywilnoprawnych lub pobrać należny podatek od spadków i darowizn z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, a zatem podatek powinien być  wpłacony na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

Notariusz pobiera również opłaty sądowe od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i odprowadza je na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego. Notariusz jest obowiązany uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.

Kancelaria Notarialna

Danuta Łuszcz
Notariusz Saska Kępa

SASKA 95 lok. 1 (parter)
03-914 Warszawa (Saska Kępa)

NIP: 959-144-53-93,
REGON: 388791280

Telefon

+48 572 119 542

+48 572 119 546

Adres E-mail

biuro@luszcz-notariusz.pl

luszcz@notariusze.waw.pl

}

Godziny otwarcia

Pon – Pt:
9:00 – 17:00
W celu umówienia czynności notarialnej poza godzinami pracy Kancelarii proszę o kontakt z sekretariatem Kancelarii.

Wskazówki dojazdu

Kancelaria notarialna Danuta Łuszcz Saska Kępa